REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Postanowienia wstępne

 

Regulamin („Regulamin”) określa
warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym („Sklep internetowy”)
dostępny pod adresem
www.grillenagaz.pl prowadzonym przez JASAM spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000018598 o kapitale zakładowym 2 596 500,00 zł. NIP: 7392889548, REGON:
510676760, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 

§2 Definicje

 

1. Konsument – osoba fizyczna
zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest
związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – JASAM Sp. z
o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66 wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018598 o kapitale
zakładowym 2 596 500,00 zł, NIP: 7392889548, REGON: 510676760.

3. Kupujący – osoba
(użytkownik) składająca zamówienie za pomocą Sklepu internetowego. Kupującym
mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Przedsiębiorca – osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.grillenagaz.pl

6. Umowa zawarta na odległość
umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy
regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie
woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w
Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji
formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia –
interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania
Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Produkty do zakupu, a także
istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w
Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a
Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa
sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§3 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne
są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do
sieci Internet i przeglądarka internetową typu:

– Internet Explorer w wersji 8.0

– Mozilla Firefox w wersji 10

– Google Chrome w wersji 15

b) aktywne konto poczty elektronicznej
(e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

 

§4 Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia,
w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie
wymaga zakładania Konta.

3. Każdy Kupujący składający
zamówienie w Sklepie internetowym jest zobowiązany do zapoznania się z
Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim
zasad.

4. Kupujący składając zamówienie w
Sklepie Internetowym potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza,
że akceptuje Regulamin w jego obowiązującej formie.

5. Aktualne ceny produktów oferowanych
w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru do Kupującego.

6. Produkty objęte aktualną promocją
są oznaczone znakiem graficznym „promocja!”. Realizacja zamówień produktów,
będących w promocji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, do momentu
wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów Sprzedawca informuje
pocztą elektroniczną niezwłocznie o tym Kupującego, podając jednocześnie
aktualną cenę towaru oraz informuje o możliwości rezygnacji z zamówienia. JASAM
sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych
produktów przez kupujących, w szczególności w wypadku oferowania takich
produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na stronie
Sklepu internetowego.

7. Za pośrednictwem Sklepu
internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa produktów. JASAM sp. z o.o.
może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość produktów.
Możliwość realizacji zamówienia uzależniona jest od aktualnych stanów
magazynowych w całej sieci JASAM sp. z o.o. W sytuacji, gdy stan magazynowy nie
pozwala na realizację zamówienia, klient jest niezwłocznie o tym poinformowany.

8. Zdjęcia towarów mają charakter
poglądowy. Oferowany produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Nie
zmienia to jednak ich właściwości.

9. Zamówienia realizowane są wyłącznie
na terytorium Polski.

 

§5 Zamówienia

 

1. Zamówienia produktów w Sklepie
internetowym dokonuje się za pośrednictwem Internetu przez stronę
www.grillenagaz.pl przy użyciu formularza zamówienia.
Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni
powszednie po godz. 11.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w
najbliższym dniu roboczym. Produkt zależnie od dostępności jest przygotowywany
do wysyłki. Etap wysyłki przebiega zgodnie z zasadami określonymi w warunkach dostawy.
JASAM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji wynikający z
czynnika zewnętrznego, jakim jest firma kurierska.

2. Zamówienie może zostać złożone
jedynie w przypadku podania przez Kupującego adresu email.

3. Aby dokonać zamówienia należy w
szczególności wejść na stronę internetową
www.grillenagaz.pl oraz wybrać/zaznaczyć towar do
koszyka wybierając opcję „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do sekcji
„Zamawiam”. Istnieją dwie opcje zamówienia:

a) zamówienie bez zakładania konta
użytkownika przez Kupującego,

b) zamówienie z założeniem konta
użytkownika przez Kupującego w serwisie Sklepu internetowego.  Założenie Konta
w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w
każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Wysłanie zamówienia oznacza chęć
zawarcia z JASAM sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie umowy sprzedaży.

5. Wysłanie zamówienia oznacza
złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w
związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie ma obowiązku
weryfikacji prawdziwości podanych danych.

6. Sprzedawca potwierdza przyjęcie
zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas
składania zamówienia.

7. Wraz z przyjęciem zamówienia przez
Sprzedawcę, Strony zawierają umowę sprzedaży. Dokonanie zakupu określonego
towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.

8. W przypadku wyczerpania zapasów
danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego poprzez wysłanie
wiadomości e-mail. Kupującemu przysługuje wówczas prawo rezygnacji z całości
zamówienia lub z jego części. Kupujący może również zaakceptować wydłużony czas
realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą e-mailową).

9. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon
fiskalny lub faktura VAT według wyboru Kupującego, wysyłane każdorazowo przez
Sprzedawcę wraz z zamówionym towarem. W przypadku wyboru przez Kupującego
faktury VAT wymagane jest zaznaczenie tej opcji w formularzu zamówienia wraz z
podaniem pełnym danych Kupującego wraz z numerem NIP.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący składając zamówienie
nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym
informacje o zdolności do czynności prawnych lub z innych powodów weryfikacja
danych zakończyła się negatywnie.

11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać
realizację zamówienia Kupującego lub je anulować z powodu braku zamówionego
towaru w magazynie. O wstrzymaniu lub anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie
poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie.

12.  W przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 11 Sprzedawca będzie czynił starania, aby
przed wstrzymaniem realizacji zamówienia skontaktować się z Kupującym celem
wyjaśnienia przyczyn anulowania lub wstrzymania realizacji zamówienia.

 

§6 Sposoby płatności

 

1. Kupujący ma możliwość skorzystania
z następujących metod płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego
Sprzedawcy, (zamówienie realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto)

b) płatnością w systemie, (zamówienie realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od operatora płatności)

c) zapłata kartą płatniczą, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, (zamówienie realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od operatora płatności)

d) płatność w kasie Sprzedawcy przy
ul. Piłsudskiego 66 w Olsztynie w przypadku dokonania wyboru odbioru
osobistego,

e) płatność gotówką przy odbiorze
towaru w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”. (zamówienie realizowane po otrzymaniu zamówienia)

2. Do czasu zapłaty całej należności
towar stanowi własność Sprzedawcy.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. .

 

 

§7 Termin realizacji zamówienia i
koszt dostawy

 

1. Dostawa zajmuje ok. 2 dni roboczych
w zależności od wyboru formy dostawy. Dokładne określenie czasu realizacji
zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę i następuje przy potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia.

2. Dokładniejsze informacje co do
terminu realizacji są dostępne na stronie
www.grillenagaz.pl przy zamawianym towarze w adnotacji:
Sprawdź czas i koszt wysyłki.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów
magazynowych lub zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,

4. W przypadku zamówienia Produktów o
różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów
częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.

5. Koszt dostawy jest uzależniony od
sposobu płatności (płatność przed wysyłką, płatność przy odbiorze) oraz od
rodzaju dostawy (kurier, paczkomaty, odbiór własny). Dokładniejsze informacje
co do kosztu dostawy są dostępne na stronie:
www.grillenagaz.pl przy zamawianym towarze w adnotacji:
Sprawdź czas i koszt wysyłki.

 

§8 Odbiór towaru/ dostawa

1. Sposób dostawy Kupujący wybiera w
formularzu zamówienia. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) dostarczenie produktów przez firmę
kurierską („kurier”)

b) dostarczenie produktów do
paczkomatu,

c) odbiór produktów w siedzibie
Sprzedawcy („odbiór własny”).

2. Przy wyborze opcji „Odbiór własny”
Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w terminie 7 dni od
dnia wysłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego potwierdzenia
gotowości towaru do wydania, w godzinach otwarcia Sprzedawcy: od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do
14:00. Towar zostanie wydany tylko Kupującemu lub osobie przez niego
upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu Sprzedawcy upoważnienia faxem,
drogą e-mailową lub osobiście). Odbiór towaru zostanie potwierdzony na
dokumencie wydania magazynowego.

3. Jeżeli Kupujący nie odbierze
zakupionego towaru w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę
potwierdzenia gotowości towaru do wydania, zamówienie zostanie anulowane, a
uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Kupującemu w taki sam sposób, w jaki
została dokonana wpłata. Kupujący zostanie poinformowany w drodze wiadomości
e-mail o anulowaniu zamówienia.

4. Sprzedawca wysyła zakupione przez
Kupującego towary wraz z dowodem sprzedaży wybranym przez Kupującego, na adres
wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie towaru wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych
adresowych Kupującego.

5. Kupujący ponosi koszt transportu
towaru określone na stronie
www.grillenagaz.pl przy zamawianym towarze w adnotacji:
Sprawdź czas i koszt wysyłki.

6. Podczas odbioru przesyłki
dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej („Kurier”), Kupujący ma
obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy przesyłka
jest nieuszkodzona i kompletna. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej
niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a
następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą
e-mail, faksu, telefonu lub innych danych dostępnych na stronie internetowej
www.grillenagaz.pl. Protokół szkody musi być sporządzony
w dniu dostawy przesyłki.

7. W obecności pracownika firmy
kurierskiej Kupujący powinien:

a) sprawdzić stan zewnętrzny
przesyłki,

b) rozpakować i sprawdzić stan oraz
kompletność zawartości,

c) jeżeli wystąpią jakiekolwiek
nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niekompletność należy zażądać
od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

8. W protokole szkody należy
odnotować:

a) informacje o oznaczeniach
ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”,
„góra, dół”, taśma klejąca lub firmowa),

b) informacje o zabezpieczeniu
przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),

c) informacje o brakach oraz
uszkodzeniach – wskazać, które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone.

9. Zaistniałe zdarzenie należy
niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax,
email, poczta tradycyjna) do Sprzedawcy.

10. Za osobę wyłącznie upoważnioną do
odbioru towaru uznaje się osobę wymienioną w formularzu zamówienia.

11.  W przypadku wyboru przez
Kupującego formy płatności „za pobraniem” Kupujący wraz z przyjęciem towaru
zobowiązany jest do uiszczenia ceny towaru oraz opłaty za przesyłkę.

12. Kupujący ponosi dodatkowe koszty
dostarczenia towaru powstałe z jego winy.

 

§9 Odstąpienie od umowy

 

1. Kupujący ma prawo odstąpić od
zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł
w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez
Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (JASAM sp. z o.o. z siedzibą w
Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66,  10-900 Olsztyn,
biuro@grillenagaz.pl,
tel. 72399018) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (załącznik nr 1 do
Regulaminu) dołączony jest do przesyłki, jednakże skorzystanie z formularza
odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. W celu zachowania terminu do
odstąpienia od umowy wystarczy, by Kupujący wysłał do Sprzedającego informację
dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje
wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin
wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Po odstąpieniu od umowy Kupujący ma
obowiązek dokonania zwrotu towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy,
poprzez dostarczenie go na własny koszt do magazynu Sprzedawcy. W przypadku
zakupu potwierdzonego paragonem fiskalnym należy wraz ze zwracanym towarem
dokonać zwrotu oryginalnego paragonu.

4. Zalecane jest, aby zwracany towar
posiadał niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, był kompletny, w
stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i nie nosił śladów użytkowania.
Kupujący powinien zadbać o zabezpieczenie zwracanego towaru na czas transportu.

5. Wystawienie korekty dokumentu
sprzedaży i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu przez Sprzedawcę
stanu technicznego i kompletności zwracanego towaru.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodził się na inne
rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku
ze zwrotem płatności.

7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez JASAM sp. z o.o., Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Kupujący obowiązany jest odesłać
lub przekazać Sprzedawcy rzecz (na adres: ul. Piłsudskiego 66, 10-900 Olsztyn)
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli rzecz została odesłana przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący odpowiada tylko za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo do odstąpienia od umowy
przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem  terminu do
odstąpienia od umowy,

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia,

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
ma kontroli,

– umowy, w której konsument wyraźnie
żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał, w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,

– umowy o dostarczanie gazet,
pieriodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

– umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

 

§10 Gwarancja, niezgodność towaru z
umową

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec
Kupującego z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego
oraz w przypadku Kupujących będących Konsumentami, za niezgodność towaru z
umową w zakresie określonym w ustawie  o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Celem skorzystania z
przedmiotowych uprawnień Kupujący powinien zastosować się do postanowień z §11
Regulaminu.

2. Na towary dostępne w Sklepie ich
producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w
załączonych do towarów kart gwarancyjnych. W celu skorzystania z uprawnień z
tytułu gwarancji Kupujący powinien udać się z zakupionym towarem do
Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta. Adresy Autoryzowanych Punktów
Serwisowych zamieszczone są w karcie gwarancyjnej zakupionego towaru lub są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnej infolinii. Numer infolinii umieszczony
jest na karcie gwarancyjnej zakupionego towaru.

 

§11 Reklamacje

 

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady
Kupujący winien dostarczyć towar wraz z kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny
lub faktura VAT) do siedziby Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 66 w Olsztynie
osobiście lub przesłać towar w oryginalnym opakowaniu, należycie zabezpieczony
na czas transportu wraz z opisem wady na adres Sprzedawcy.

2. Opis wady, o którym mowa w ust. 1,
powinien być bardzo dokładny i powinien wskazywać co najmniej: opis wady, opis
uszkodzeń, przytoczenie okoliczności wykrycia wady, opis występowania usterki,
termin, w który wada/usterka została zauważona przez Kupującego.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez
Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.

 

§12 Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych
Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane
przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych
Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Kupującego, który
korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

b) w przypadku Kupującego, który
korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

6. Dane osobowe nie są udostępniane
innym podmiotom w celach marketingowych.

7. Złożenie zamówienia jest
równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych i teleadresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym i formularzu
zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Wszelką korespondencję w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący powinien kierować na
adres:
itjasam@gmail.com z dopiskiem „Dane osobowe”.

9. Szczegółowe zapisy o ochronie
danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i stanowią integralną
część Regulaminu.

 

§13 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Całą odpowiedzialność za działanie
sklepu
www.grillenagaz.pl ponosi jego wyłączny właściciel:

JASAM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 66,
10-450 Olsztyn.

2. Wszelkie uwagi związane z
funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: JASAM sp. z
o.o. ul. Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn z dopiskiem „Działanie Sklepu
internetowego”.

 

§14 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie
dostępny na stronie
www.grillenagaz.pl dla wszystkich korzystających ze
Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej
publikacji lub publikacji treści Regulaminu zawierającego zmianę na stronie
www.grillenagaz.pl. Zmiana Regulaminu nie może naruszać
praw nabytych osób korzystających ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie internetowym,
przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. Zmiana cen
towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

5. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy